Vnitřní oznamovací systém AIC

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Vědomé oznamování nepravdivých skutečností může být sankcionováno. Při získávání podkladů prokazujících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat v obecném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o pravdivá fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobami pověřenými přijímáním a vyřizováním v AIC jsou Lenka Ullíková (HR Leader) a Václav Douša (HR and GA Senior Manager)

Společnost AIC přijímá oznámení následujícím způsobem:
 • a) prostřednictvím webového formuláře Oznamovací formulář (google.com)
 • b) emailem whistleblowing@aisan.cz
 • c) telefonicky: +420 415 930 564 (z rozhovoru se pořizuje audio nebo písemný záznam)
 • d) doporučeným dopisem na adresu:

  Aisan Industry Czech, s.r.o.
  Whistleblowing
  Průmyslová 2727
  Louny 440 01

 • e) osobním jednáním na HR oddělení společnosti, termín je nutné si v pracovní den od 8:00 do 15:00 dohodnout předem telefonicky
Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat konkrétní informace o možném protiprávním jednání,
 • a) které má znaky trestného činu nebo přestupku,
 • b) nebo porušuje právní předpis ČR či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
 • c) a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelem se v souladu s Evropskou Směrnicí rozumí celá řada osob, které mohou být chráněny. Jedná se zejména o zaměstnance, smluvní partnery, dodavatele nebo také stážisty s uchazeče o zaměstnání.

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Evropské Směrnice, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření se považuje zákaz uplatnění odvetných opatření proti oznamovateli a dalším fyzickým a právnickým osobám (např. kolegům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup pověřené osoby AIC po podání oznámení
 • a) pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Evrospké Směrnice, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 • b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
 • c) o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.
Top